ДОГОВІР №
про надання послуг

ФОП Саксонов А.Б., надалі “ТУРАГЕНТ”, в особі Саксонова Артема Борисовича, який діє на підставі свідоцтва, та діє від імені і за дорученням __________________________________________________________________________, «надалі Туроператор», на підставі Агентського договору на реалізацію туристичних послуг №_________ від __________________ р., з однієї сторони, та: …………………………………………………………………………………………………………………. в подальшому Замовник, з іншого боку, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлений з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений ним правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), розуміючи правові наслідки укладення цього правочину, керуючись ст.ст. 202-204, 626, 627, 901-907 ЦК України, ст. ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері туристичної діяльності, уклали цей Договір на туристичне обслуговування (далі – Договір) про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ДАНОМУ ДОГОВОРІ

Замовлення (Бронювання, Бронь) — письмовий або електронний запит на отримання (бронювання, замовлення) обраної Замовником Послуги, отриманий Туроператором в оригіналі, по факсу, технічними засобами бронювання, в тому числі через систему «on – line» бронювання, або в інший спосіб, що встановлений цим Договором чи Туроператором, який містить повний перелік інформації, необхідної для оформлення послуги з перевезення (авіаквитків, квитків на автобус). В даному Договорі Заявка на бронювання вважається офертою Замовника, тобто пропозицією на укладення даного Договору, та означає згоду Турагента перед Туроператором за відшкодування збитків, яких зазнав Туроператор внаслідок її відкликання Турагентом або Замовником після її отримання Туроператором. Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні. Неоплачене бронювання означає, що замовлення зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Замовнику, який здійснив дане Замовлення.
Підтвердження замовлення - відповідь Туроператора по електронних чи факсимільних засобах зв'язку, технічних засобів бронювання, в тому числі через систему «on – line» бронювання, на Замовлення, в якій міститься згода Туроператора на надання (бронювання) обраної Замовником Послуги. Така відповідь Туроператора може бути надана у вигляді рахунку, виписаного на ім’я Турагента відповідно до бронювання Замовника. Підтвердження Замовлення вважається акцептом Туроператора, тобто підтвердженням бажання укласти даний Договір. Послуга вважається реалізованою в момент Підтвердження Замовлення Туроператором.
Послуга — комплекс дій, що надається Замовнику/Пасажиру Постачальником послуг та/або Перевізником після оплати. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Замовником самостійно при оформленні Замовлення із запропонованих Турагентом/Туроператором варіантів. Перелік послуг, наданих Замовнику/Пасажиру в рамках Замовлення може бути змінений Перевізником або Постачальником послуг в односторонньому порядку. Туроператор здійснює реалізацію Послуг у відповідності до умов партнерських/агентських/субагентських договорів з Перевізниками та Постачальниками Послуг.
Електронний пасажирський квиток, маршрутна квитанція, страховий поліс, електронний ваучер — електронно-цифровий документ, що зберігається в системі Постачальника Послуг/Перевізника або в глобальній Системі бронювання, містить повний набір даних про Послугу, відображає ідентифікаційні дані Перевізника (Компанію, що надає Послугу), Замовника/Пасажирів, засвідчує придбання Послуги, підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою, зобов’язує Перевізника (Компанію, що надає Послугу) надати Послугу. Надається Замовнику/Пасажиру у вигляді електронного документа: маршрутної квитанції/електронного квитка/електронного ваучера (надалі - квиток).
Замовник  — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем, в тому оформляти Замовлення або бронювати послуги.
Пасажир - особа вказана в якості отримувача послуг, або іншим чином користується послугами, придбаними у Виконавця, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Перевізник — компанія, яка безпосередньо надає Послугу з перевезення Пасажирів, обрану та оплачену Замовником.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Туроператор приймає на себе зобов'язання надати Замовнику послуги з бронювання і продажу авіаквитків на регулярні та чартерні перевезення пасажирів і багажу, а також квитків на автобусні міжнародні перевезення, передбачені Замовленням, а Замовник зобов’язуються на умовах цього Договору прийняти та оплатити їх.
1.2. У разі укладання цього Договору Замовником в інтересах Пасажира(-ів), Замовник підписанням цього Договору підтверджує та гарантує Турагенту/Туроператору наявність у Замовника необхідних повноважень та доручення від Пасажира(-ів) на укладання цього Договору в інтересах останніх. При цьому, Замовник несе солідарну відповідальність, передбачену умовами цього Договору, разом із Пасажирами.
1.3. Інформація про маршрут перевезення, дата і час початку/закінчення перевезення, найменування перевізника тощо зазначаються безпосередньо у квитку на перевезення.
1.4. Туроператор виступає як посередник між Пасажирами, з одного боку, і транспортними компаніями та іншими підприємствами, установами, які забезпечують безпосереднє надання Послуг, передбачених цим Договором, з іншого боку. По угодах, оформлених Туроператором з особами, які є безпосередніми надавачами відповідних послуг, Пасажир здобуває права і стає зобов'язаним, навіть якщо Турагент/Туроператор і були названі в угоді, чи вступили у безпосередні відносини по виконанню угоди, зробивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.і.).
1.5. Послуги надаються Туроператором на підставі та у повній відповідності до Заявок Замовника.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. За цим Договором Туроператор зобов’язується приймати від Турагента/Замовника Замовлення факсом, електронною поштою, через особистий кабінет системи «on – line» бронювання, безпосередньо в офісі Туроператора, в тому числі у терміни, максимально наближені до дати здійснення рейсу.
2.2. Замовлення, що не містить мінімального обсягу інформації для його виконання, до виконання не приймається. У такому випадку Турагент має негайно поінформувати про це Замовника по телефону, електронній пошті, за допомогою факсимільного зв’язку або через особистий кабінет системи «on – line» бронювання, та зазначити, якої саме інформації недостатньо аби вважати, що замовлення оформлено належним чином.
2.3. Замовлення розглядається Туроператором на можливість задоволення всіх її істотних умов протягом трьох робочих днів від дати отримання Замовлення Туроператором.
2.4. Замовлення вважається прийнятим та підтвердженим Туроператором у разі направлення Замовнику через Турагента Підтвердження про можливість надання зазначених у Замовленні послуг за допомогою факсимільного зв’язку, за допомогою електронної пошти або через особистий кабінет системи «on – line» бронювання. Таке підтвердження Туроператором Замовлення може бути надане в тому числі шляхом виписки та надіслання будь-яким із засобів зв’язку на ім’я Турагента/Замовника рахунку на оплату Послуг.
2.5. Згідно отриманого Замовлення і у разі можливості його Підтвердження Туроператор виконує резервування (бронювання) авіаквитків, квитків на автобусні міжнародні перевезення, оформлення Замовнику квитків та інших документів, які стосуються вказаних в Замовленні послуг, передбачених цим Договором.
2.6. У разі відсутності можливостей для надання Замовнику замовлених Послуг, Туроператор зобов’язаний повідомити Замовникові через Турагента, надати свої зустрічні варіанти найбільш економічно вигідних пропозицій щодо надання Замовнику Послуг, із зазначенням у таких пропозиціях обсягів та видів послуг для надання яких Туроператор має відповідні можливості. У цьому випадку Замовник протягом робочого дня після отримання зустрічних пропозицій через Турагента, у формі та спосіб, передбачені цим Договором для відправлення Замовлення, направляє Туроператору повідомлення про прийняття чи відхилення зустрічних пропозицій Туроператора. Повідомлення про прийняття зустрічних пропозицій Туроператора є новим Замовленням за цим Договором, яке оформляється відповідною Заявкою. 2.7. Оформлення і реалізація квитків повинна відбуватись відповідно до правил міжнародних і внутрішніх тарифів, встановлених Перевізниками, та згідно з погодженою з Замовником Пропозицією.
2.8. Вартість безпосередньо перельоту (авіаквитків) розраховується відповідно до правил міжнародних і внутрішніх тарифів, встановленими авіакомпаніями. Вартість квитка повинна включати усі такси, податки та збори, а також вартість послуг Турагента/Туроператора.
2.9. Замовник може вносити зміни в дати бронювання за правилами, встановленими Перевізниками. Строк оформлення квитків після бронювання становить термін, котрий встановлює Перевізник та відповідно Туроператор попереджує про цей строк Замовника. Термін дії бронювання погоджується з Замовником.
2.10. Повернення коштів за виписані квитки здійснюється Перевізником згідно з чинними правилами застосованих тарифів Перевізника. При поверненні Замовником/Пасажиром квитків, вартість послуг Турагента/Туроператора поверненню не підлягає.
2.11. Документи, які необхідні Замовнику для отримання Послуг (проїзні квитки, документи тощо) можуть бути направлені в електронному вигляді, в тому числі Турагенту через особистий кабінет «on – line» бронювання або, за окремою домовленістю із Турагентом/Туроператором, можуть бути доставлені Замовнику в робочі дні в погоджений з Замовником термін.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник/Пасажир зобов’язаний:
3.1.1. на вимогу Турагента/Туроператора і у встановлені ним строки надавати документи і достовірну інформацію, необхідні для бронювання і надання Послуг;
3.1.2. у встановлений Договором строк оплачувати Послуги, які були ним замовлені (і підтверджені Туроператором), виходячи з їх вартості та відповідно до інших умов цього Договору;
3.1.3. у випадку використання Замовником/Пасажиром під час поїздки послуг, що не були передбачені у Замовленні, додатково сплатити їх вартість;
3.1.4. у випадку скасування або зміни Замовлення відшкодувати Туроператору фактично понесені витрати;
3.1.5. забезпечувати дотримання вимог державних органів, митних органів, авіакомпаній і аеропортів, Перевізників, пов’язаних з організацією міжнародних і внутрішніх перевезень;
3.1.6. письмово повідомляти Туроператора через Турагента про зміни чи відмову від Замовлення на бронювання послуг із зазначенням номеру бронювання, що змінюється/анулюється, прізвищ та імен осіб, яким повинні були надаватися послуги. Турагент направляє повідомлення Туроператору про анулювання/зміну Замовником/Пасажиром замовлених послуг через особистий кабінет системи «on – line» бронювання або по електронній пошті, вказаній у реквізитах цього Договору. Зміни в Замовленні на бронювання послуг розглядається Туроператором як відмова від первісного Замовлення і подання нового Замовлення на бронювання послуг;
3.1.7. уточнювати інформацію щодо перевезення (номер рейсу, час вильоту/виїзду тощо) у Турагента/Туроператора не пізніше ніж за 24 години та за 8 годин до часу початку перевезення, та у випаду їх зміни, повідомити про це осіб, які безпосередньо будуть отримувати Послуги (Пасажирів);
3.1.8. на вимогу Туроператор/Турагента надати додаткові документи, необхідні для надання Послуг.
3.2. Туроператор зобов’язаний:
3.2.1. надавати повний перелік пропонованих Послуг, їх опис, ціни та умови Замовлення;
3.2.2. забезпечити надання Послуги Замовнику у відповідності до замовлень Замовника і у строки, що вказані у цих Замовленнях (за умови їх підтвердження Туроператором);
3.2.3. бронювати та продавати проїзні документи відповідно до правил, встановлених Перевізниками;
3.2.4. вчасно попереджати Турагента/Замовника про зміну, перенесення, скасування рейсів (перевезення), а Замовник повинен повідомити про це осіб, яким надаються Послуги (Пасажирів). Якщо Замовник своєчасно не інформує осіб, яким безпосередньо надаються Послуги, щодо вказаних змін, Туроператор не несе відповідальності за претензії з їх боку;
3.2.5. на вимогу Замовника, здійснювати повну ануляцію, часткову чи повну зміну у бронюванні та оформленні Послуг, що надаються Туроператором (в разі такої можливості);
3.2.6. надавати через Турагента на прохання Замовника, розклад руху рейсів (перевезень) та інформацію, що стосується обслуговування та тарифів;
3.2.7. інформувати Замовника через Турагента, електронною поштою, через особистий кабінет системи «on – line» бронювання або шляхом розміщення на офіційному сайті Туроператора інформації щодо змін вартості Послуг, що надаються за цим Договором;
3.2.8. вчасно оплатити на користь партнерів (за рахунок коштів Замовника), якими безпосередньо будуть надаватися Послуги, заброньовані в межах цього Договору;

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість квитка (квитків) з урахуванням послуг Турагента/Туроператора становить________________ грн.
4.2. В день укладення цього Договору Турист зобов’язаний здійснити оплату вартості Послуг.
4.3. Оплата вартості Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні.
4.4. У випадку не здійснення оплати у встановлений в п.4.2. цього Договору строк, вартість Послуг (квитків), визначена в п. 4.1. цього Договору може бути змінена, в такому разі Замовник/Турагент зобов’язані запросити у Туроператора нову вартість Послуг (квитка) та рахунку на оплату, який являється офертою (пропозицією на зміну умов п. 4.1. Договору), а оплата рахунку з новою вартістю Послуг (квитка) являється акцептом (згодою Замовника із зміною умов п. 4.1. Договору) змінених умов щодо вартості Послуг. Посилання Замовника на неотримання ним рахунку не можуть вважатися підставою для звільнення від відповідальності по оплаті Замовлення або зміни терміну виконання таких зобов’язань.
4.5. Оплата Замовлення здійснюється в безготівковому порядку, якщо Сторони окремо не домовилися про інше. Оплату Замовлення Замовник може здійснити безпосередньо на розрахунковий рахунок Туроператора.
4.6. Вартість послуг, що позначена в іноземній валюті, визначається шляхом множення вартості послуг згідно з прейскурантом на офіційний курс Національного банку України до української гриві на дату виставлення рахунку та/або оплати. У разі, якщо оплата за послуги здійснюється частинами, то Туроператор має право перерахувати залишок несплаченої вартості послуг, що підлягає сплаті, у національній валюті згідно з курсом валют, діючим на день здійснення оплати.
4.7. Фактом виконання Замовником зобов’язання по оплаті вартості послуг вважається зарахування вартості Послуг на рахунок Туроператора. При цьому, ризик затримки здійснення банківських операцій а також ризик зміни валютних курсів покладається на Замовника/Турагента.
4.8. Рахунок на оплату Послуг, що замовляються Замовником, оформляється Туроператором на підставі кожного окремого підтвердженого Замовлення Замовника, одержаного Туроператором у відповідності із розділом 2 цього Договору.
4.9. Несвоєчасна чи неповна оплата Замовником Послуг за цим Договором знімає з Туроператора всю відповідальність, пов’язану з виконання зобов’язань за Договором. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право скасувати Замовлення та застосувати штрафні санкції, передбачені цим Договором. При скасуванні Замовлення Замовником, відповідальність перед особою, якій безпосередньо мали бути надані Послуги (Пасажиром), несе Замовник.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
5.2. Надані Замовнику/Пасажирам перевізні документи (квитки) є договором перевезення, укладеним між ними і Перевізником, що несе відповідно до правил перевезення, в тому числі – міжнародних, повну відповідальність за відмову у перевезенні, перенесення, затримку, скасування перевезення, зміну умов перевезення, втрату багажу пасажирів або інших порушень встановлених правил або договору перевезення. Туроператор не гарантує час, вказаний в розкладі, та в перевізних документах (в тому числі дати вильоту/виїзду або прильоту/приїзду), оскільки Перевізник може змінити розклад без попередження, передати зобов’язання з перевезення Замовника/Пасажира на виконання іншому перевізнику, провести заміну повітряного судна, автобуса чи іншого засобу, змінити або відмінити посадку/зупинку в пунктах вказаних в квитках. Сторони дійшли згоди, що Туроператор не несе відповідальності за пов’язані з цими обставинами зміни обсягів і термінів надання послуг за даним договором та можливі збитки і витрати Замовника/Пасажира. Всі претензії, позови, пов‘язані з неналежним наданням транспортних послуг, ненаданням транспортних послуг або їх затримка, що призвели до збитків пред’являються безпосередньо перевізникам у відповідності з Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, іншими правилами міжнародних перевезень пасажирів та вимогами чинного законодавства.
5.3. Туроператор/Турагент не несуть відповідальності за схоронність багажу, цінностей і документів Замовника/Пасажира, протягом усього періоду одержання послуг за даним Договором. Відповідальність за схоронність свого майна як на території України, так і за її межами несе або сама особа, якій надаються Послуги, або особа, якій це майно було довірено для транспортування або на збереження (схов).
5.4. Замовник несе повну відповідальність за достовірність відомостей наданих про себе і Пасажирів та дійсність наданих документів. У випадку невиїзду Замовника/Пасажира внаслідок неправильного оформлення паспорта або проїзного документа на дитину, всі фінансові витрати несе Замовник/Пасажир.
5.5. У випадку невиїзду Замовника/Пасажира внаслідок втрати документів, запізнення на рейс з причин особистого характеру та ін., Туроператор/Турагент не несуть відповідальності.
5.6. Туроператор/Турагент не несуть відповідальності перед Замовником/Пасажиром за оплачені послуги, якщо така особа ними не скористалися повністю або частково, в тому числі з причини хвороби.
5.7. У випадку відмови від квитків, якщо Туроператором вони заброньовані або виписані по спеціальному (блочному/тур пакетному/туроператорському) тарифу Перевізника – до Замовника застосовується 100% штраф від вартості квитків, незалежно від строків відмови. При цьому, слід мати на увазі, що вартість квитків (в тому числі авіаквитків на чартерні та регулярні авіарейси), які продані по тарифам Перевізника, є такою, що не повертається. Повернення вартості квитків здійснюється Перевізником у відповідності до порядку і правил Перевізника і в такому випадку Замовник звертається безпосередньо до Перевізника для урегулювання взаємовідносин, пов’язаних з поверненням вартості квитків.
5.8. Замовник/Пасажир підтверджують і гарантують, що вони ознайомлені і згодні: - з вимогами до оформлення і наявності документів, необхідних для здійснення поїздки, і приймає на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних документів для поїздки. Пасажиру слід самостійно ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, в яку він направляється, в тому числі вимоги до оформлення документів, необхідних при виїзді і в'їзді, необхідністю оформлення віз, придбання зворотного квитка при в'їзді в країну з безвізовим режимом для громадян країни, що має відповідну угоду з Україною, або дотримання інших необхідних для в'їзду вимог (наявність медичного страхування для виїжджаючих за кордон, підтвердження наявності достатньої кількості грошових коштів т.д.), необхідністю оформлення інших документів для виїзду неповнолітніх у віці до 18 років, тварин, дозволів на вивіз зброї, художніх цінностей та інших дозволів і погоджень. Туроператор/Турагент не несуть відповідальності за незнання або недотримання пасажиром даних вимог; - з умовами застосування тарифів перевізників, в тому числі з умовами повернення і обміну квитків, а також з умовами здійснення перевізниками стикувальних рейсів, в разі оформлення квитка з пересадкою (час достатній для здійснення пересадки, оформлення транзитних віз і т.д.) і загальними умовами і правилами перевезення; - з вимогами, що пред'являються до закордонних паспортів та іншим формальним документам, в тому числі, про залишковий строк дії закордонного паспорта, необхідного для отримання візи і в'їзду в країну перебування; - про особливості і правила прикордонного (митного) контролю (режиму) України та іноземних держав; - про обов'язок дотримуватися митних та прикордонних правил; - про те, що пасажири самостійно несуть повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, згоди на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для перетину кордону, за достовірність відомостей, що містяться в цих документах; - про те, що депортація пасажира з недійсними в'їзними або виїзними документами здійснюється виключно за рахунок пасажира. Пасажир зобов'язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни.
5.9. У випадку невиконання (неналежного виконання) Туроператором договірних зобов’язань з обслуговування Замовника, Туроператор компенсує Замовнику спричинені саме таким невиконанням (неналежним виконанням) документально підтверджені та обґрунтовані збитки останнього, розмір яких не може перевищувати вартість замовленої за цим Договором Послуги.br />

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов’язань стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та яким Сторони не могли запобігти власними діями. До таких форс-мажорних обставин належать (в тому числі, але не обмежуючись наступним переліком): стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, рішення органів державної влади, які спричинили неможливість виконання цього Договору. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України.
6.2. При настанні і припиненні обставин, вказаних у п. 6.1 цього Договору, Сторона, для якої стало неможливим виконання її зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 5 робочих днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
6.3. За відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого пунктом 6.2 цього Договору, Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані з причин відсутності повідомлення або несвоєчасним повідомленням, за винятком випадків, коли таке повідомлення стало неможливим внаслідок дій обставин непереборної сили.
6.4. У разі, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш ніж місяць, кожна із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до прогнозованої дати розірвання.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони вживають усіх необхідних заходів щодо вирішення розбіжностей, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, шляхом переговорів.
7.2. У випадку, якщо сторони в процесі переговорів не дійдуть згоди із спірного питання, всі суперечки і розбіжності підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до повного його виконання Сторонами.
8.2. У випадку, якщо на дату фактичного припинення дії Договору між Сторонами існуватимуть незавершені розрахунки, або інші невиконані зобов’язання Сторін, відповідно до цього Договору, Сторони зобов’язані виконати зобов’язання повністю.
8.3. З моменту підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та угоди між Сторонами, пов’язані із предметом цього Договору, втрачають чинність.
8.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.5. Всі зміни і доповнення до Договору здійснюються лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових договорів, із дотриманням норм чинного законодавства.
8.6. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі.
8.7. Сторона цього Договору без попередньої письмової згоди іншої Сторони не має права відступати, передавати або будь-яким іншим чином делегувати третім особам всі чи будь-яку частину своїх прав, зокрема, права вимоги, що виникли в зв’язку з укладенням чи виконанням цього Договору.
8.8. Сторони за цим Договором вживають усіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності (нерозголошення) отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, комерційної, конфіденційної та іншої інформації та документації, комерційної таємниці, персональних даних фізичних осіб.
8.9. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної із Сторін, причому кожний із них має однакову юридичну силу.


ТУРАГЕНТ:
ФОП САКСОНОВ А.Б.
61176, м. Харків, вул. Амосова, 25/332
Р/р UA463515330000026007052201835 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 351533 ЄДРПОУ 2887011294
Свідоцтво В00 №930991 от 17.02.2005 г.
тел.: +38097 298-54-96, +38095 86-34-999
e-mail: info@asinfo.com.ua